Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne Szkolenie Rady Pedagogicznej

Celem szkolenia jest zapoznanie Rady Pedagogicznej  z udzielaniem  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w codziennej praktyce szkolnej. Omówione zostaną formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz sposób ich dokumentowania. W ramach omówienia kształcenia specjalnego proponujemy warsztat konstrukcyjny, w czasie którego zostanie przedstawiona procedura organizacji kształcenia specjalnego, IPET oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne.

Koszt szkolenia brutto wynosi 1300 złotych

Moduł dotyczący udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego obejmuje następujące tematy:

 1. Definicja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Zadania dyrektora szkoły.
 3. Zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 5. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
 6. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
 7. Zajęcia logopedyczne.
 8. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
 9. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.
 10. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 11. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 12. Klasa terapeutyczna.
 13. Arkusz oceny udzielanej pomocy p-p.
 14. Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o pogłębioną diagnozę
 15. Opinia- załącznik do wniosku.
 16. Procedura organizacji kształcenia specjalnego w szkole.
 17. „Zrozumieć profilaktykę”

Szkolenie dla rodziców

Podczas szkolenia rodzice dowiedzą się, jak rozpoznawać symptomy zachowawcze u dzieci, które miały kontakt z używkami, a także jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach. Spotkania rozwijają umiejętności wychowawcze rodziców oraz pomagają wpłynąć na prawidłowy rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny. Umożliwiają zdobycie pełnego spektrum wiedzy na temat działania na młodego człowieka alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Szkolenie ma charakter seminaryjno- warsztatowy.

Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne.

Koszt szkolenia brutto wynosi 1300 złotych

Moduł dotyczący profilaktyki obejmuje następujące tematy:

 1. Informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem.

2.Używanie substancji psychoaktywnych, jako element zachowań eksperymentalnych i problemowych dzieci i młodzieży.

 1. Wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania.

4.Rozpoznanie w zachowaniu dziecka symptomów zażywania przez niego środka psychoaktywnego.

 1. Rozmowa z dzieckiem sięgającym po środki psychoaktywne.
 2. Prawne, pedagogiczne i psychologiczne możliwości oddziaływania na młodego człowieka, który sięgnął po substancje psychoaktywne.
 3. Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatkó
 4. Konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny.
 5. Asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.
Skip to content