Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej

O potrzebie realizacji dobrze przemyślanego programu wychowawczo- profilaktycznego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawczo-profilaktyczna może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów w dobie zagrożenia używania substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze.  Kim będą w przyszłości, jak sobie poradzą z wyzwaniami współczesnego świata, czy będą potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog wartości, według których trzeba tworzyć własny kodeks postępowania? Przekażemy w sposób jasny i przejrzysty odpowiednią, fachową wiedzę gronu pedagogicznemu na temat uzależnień, rozpoznania ich symptomów u uczniów, wskażemy sposoby postępowania w różnych trudnych sytuacjach.

Proponujemy szkolenie Rady Pedagogicznej, na którym przybliżymy Państwu powyższe zagadnienia.

Szkolenie prowadzone będzie metodą wykładową, z użyciem prezentacji oraz metodą warsztatową ( mini warsztat).

Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne.

Koszt szkolenia brutto wynosi 1300 złotych

Moduł dotyczący profilaktyki uzależnień obejmuje następujące tematy:

  1. Miejsce profilaktyki uzależnień w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
  2. Substancje psychoaktywne: rodzaje, podział, działanie, zagroż
  3. Problemowe używanie substancji psychoaktywnych.
  4. Uwrażliwienie na nietypowe, budzące wątpliwości zmiany zachowań ucznió
  5. Formy pomocy uczniom prezentującym zachowania problemowe i ryzykowne.
  6. Problemy dzieci z rodzin z niskim statusem socjoekonomicznym (SES) w rozwijaniu kompetencji.
  7. Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazują
  8. Kwestie etyczne związane z profilaktyką w szkole.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. PCK 13, Nr DE.III.5471.4.2020  organizuje następujące kursy:

1.Dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 godz.

(osoba nie karana, wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji wychowawcy min. 3 lata w okresie ostatnich 15 lat, ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie )

Koszt kursu –  120 zł.

2.Dla kierowników wycieczek szkolnych – 10 godz.

Koszt kursu – 120 zł.

3.Dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 36 godz.

(osoba nie karana, wymagane wykształcenie min. średnie, ukończone 18 lat  oraz predyspozycje do pracy w charakterze wychowawcy)

Koszt  kursu – 160 zł.

Szczegółowa informacja pod numerem  tel. 663 775 604 i 63 240 61 93

Skip to content