Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemoc

Warsztaty dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych

Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież przynosi bardzo duże szkody w zdrowiu fizycznym i psychicznym młodych ludzi, negatywnie wpływa na ich rozwój oraz może prowadzić do zachowań ryzykownych i uzależnień. Poważnym zagrożeniem jest także przemoc rówieśnicza, zarówno ta bezpośrednia, jak i stosowana z wykorzystaniem internetu i nowych technologii. Dlatego tak ważne jest to, aby uczniowie umieli sobie radzić ze współczesnymi wyzwaniami życiowymi, znali konstruktywne sposoby radzenia sobie z różnego rodzaju osobistymi problemami, potrafili dokonywać pozytywnych wyborów.

Temu celowi służą warsztaty dla uczniów starszych klas VI – VIII szkół podstawowych ,,Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemocy”. Są one elementem profilaktyki w zakresie niekorzystania z substancji psychoaktywnych oraz promocji zdrowia psychicznego.

Warsztaty prowadzą wspólnie mgr pedagogiki Jolanta Pietrzyk i mgr psychologii Zbigniew Nabzdyk, osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i szkoleniowym. Pracują oni w nurcie pedagogiki i psychologii pozytywnej, ukierunkowanej na wykorzystywanie zasobów i pozytywnych wartości uczniów oraz budowania motywacji ku konstruktywnym wyborom. Kładą nacisk na dobry kontakt z młodzieżą, przekazywanie rzetelnej wiedzy i aktywizujące formy edukacji.

Moduł dotyczący profilaktyki uzależnień obejmuje następujące tematy:

1.Przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz funkcjonowanie społeczne.
2.Przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych używania substancji psychoaktywnych przez osoby niepełnoletnie oraz związku między korzystaniem z takich substancji, a przemocą.

3.Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia, pokazanie korzyści z abstynencji od środków psychoaktywnych.

4.Podkreślanie odpowiedzialności za własne życie i dokonywane wybory.

5.Uczenie konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi oraz negatywnymi emocjami.

6.Uczenie odmawiania w przypadku presji rówieśniczej na podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym używania substancji psychoaktywnych.

7.Wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz budowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Przewidziany czas trwania warsztatu – 3 godziny lekcyjne

Koszt warsztatu brutto wynosi 1300 złotych
Moduł dotyczący przemocy, agresji i zagrożeń internetowych obejmuje następujące tematy:

  1. Dostarczenie informacji na temat uwarunkowań przemocy i agresywnych zachowań.
  2. Przekazanie podstawowych informacji dotyczących osobistych praw oraz możliwości ich obrony.
  3. Kształcenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
  4. Nauka wyrażania potrzeb i uczuć w formach akceptowanych społecznie.
    Kształtowanie pozytywnych postaw: pomocy, współpracy, empatii, szacunku dla drugiej osoby.

6.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy i zagrożenia.

7.Analiza zagrożeń internetowych.

Przewidziany czas trwania warsztatu – 3 godziny lekcyjne

Koszt warsztatu brutto wynosi 1300 złotych
Pedagog Jolanta Pietrzyk absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, pedagog, wieloletni wicedyrektor szkoły i kurator społeczny Sądu Rejonowego w Koninie. Edukator Rad Pedagogicznych z zakresu profilaktyki i przemocy. Realizator programów profilaktycznych wśród młodzieży, takich jak ”Skuteczna praca profilaktyczna i wychowawcza z wymagającym zespołem klasowym”, ”Środowiskowa profilaktyka uzależnień”. Współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, wychowawca w świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Psycholog Zbigniew Nabzdyk specjalizuje się w problematyce profilaktyki i terapii uzależnień, przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej. Ukończył m.in. Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – Strategia, szkolenie ,,Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, różnego rodzaju szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień. Współpracuje z Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie i różnymi placówkami na terenie powiatu konińskiego.

Skip to content